Totstandkoming overeenkomst

Onderstaande informatie komt uit de aanvullende voorwaarden van Landal GreenParks.

Uitsluiten herroepingsrecht
Landal GreenParks wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Landal GreenParks.

Artikel 2 - Reserveringen
2.1 Landal GreenParks neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Landal GreenParks behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
2.3 Indien Landal GreenParks uw reservering in behandeling neemt, zendt
Landal GreenParks u een bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Landal GreenParks.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Landal GreenParks komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Landal GreenParks de reservering aan u heeft bevestigd.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of campingplaats en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Artikel 5 - Prijzen
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 7 - Betalingen
7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 30% te doen vermeerderd met de reserverings-, afhandelingskosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de reservering van Landal GreenParks. Voor een campingplaats dient 50% van de verschuldigde kosten binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ factuur aanbetaald te worden.
7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door
Landal GreenParks uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf
in Landal GreenParks als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van uw verblijf het gehele bedrag –huurprijs vermeerderd met in 7.1 en 7.2 genoemde kosten binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur betaald te worden. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele bedrag –huurprijs vermeerderd met de in 7.1 en 7.2 genoemde kosten- direct te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Landal GreenParks, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Landal GreenParks u het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Landal GreenParks, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden;
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Landal GreenParks u de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Landal GreenParks zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Landal GreenParks als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Landal GreenParks in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Landal GreenParks heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing.
7.5 Landal GreenParks heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.